Подреждане на "Рубик Куб"
...........................................................................................................................................................................................................................

Първи слой:

Подреждането на първия слой не представлява трудност. Препоръчително е първо да се подреди “кръстът”, съставен от централните елементи на слоя и след това да се напаснат ъглите. По този начин най-лесно се избягва необходимостта от пренареждане на някой ъгъл, оказал се не на място.
Втори слой:


Трудността в подреждането на втория слой се състой в това, че не трябва да бъде разбъркан вече наредения първи.

Хващаме Кубчето, така че подредения първи слой да се намира от ляво и въртим докато центровете от втория ред съвпаднат със тези от първия /фиг 1/.

Фиг 1.
Започваме да въртим третия слой /в случая най-дясната част на куба/ докато цветовете на някой от средните ръбовете не съвпаднат с цветовете на фронталната стена и тавана или пода. За поставянето на елемента на нужното му място правим следните две операции:
Фиг II а:
Фиг. II б:
Ако се случи някой от ръбовете да си е на мястото но да е обърнат трябва да го извадим от мястото му с една от двете горни операции след което го поставяме по правилния начин. Операции II а и II б се извършват докато се нареди целия втрои слой.
Трети слой:


Поставяме куба така че вече наредените първи и втори слой да стоят отдолу. Окончателното подреждане на куба ще стане в 3 части:


А. Направа на кръста – поставяне четирите ръба на кръста на горния слой, така че цветовете им да съвпадат с цветовете на тавана и стената на която те лежат.


Завъртаме горния слой докато поставим на място тези два ръба, цветовете на стените на които съвпадат със цветовете на стените на долните два слоя и на тавана, независимо от положението на стените на ръба. Другите два ръба, които не съвпадат поставяме така че единият да се намира от ляво а другия фронтално на нас след което извършваме операция III а1.


Ако в началото на тази част не намерим два съседни ръба, които да застанат “ на позиция, но не на място” извършваме операция III а1 и продължаваме по гореописания начин докато и четирите ръба от кръста заемат позициите си.
Фиг. III a1:
Вече и четирите ръба са на позиция, но не на място, т.е. ръбът е обърнат спрямо цветовете на стената и тавана /ръбовете намиращи се в такова положение задължително трябва да са четен брой ако това не е така значи частите на рубик-а са разглобявани и неправилно сглобени след това!/
За да обърнем цветовете на ръбовете и да оформим окончателно кръста трябва да завъртим куба така, че ръбът, чиито цветове ще обръщаме, да застане от дясно, след което извършваме операция III а2. След операцията ръбът се обръща, т.е застава на мястото си, а средния слой се разбърква / това не бива да ни смущава/.
Фиг. III а2:
Сега завъртаме само горния слой надясно /кубът стой в същата позиция както преди извършването на III б!/  докато от дясно не застане следващия ръб, чиито цветове ще обръщаме и извършваме отново операция III б. Така постъпваме докато наредим и четрите ръба на мястото им /цветовете на стените им да съвпаднат с цветовете на тавана и стената на които лежат/ и след това връщаме горния слой в изходно положение с което кръста е завършен. /При извършване на две операции III б разместения втори слой се подрежда отново!/. При изпълнение на движението завъртане на средния слой завъртаме в оказаната посока долните два слоя, след което връщаме обрано само най-долния слой.

Б. Смяна на ъглите на горния слой


След нареждането на кръста оглеждаме куба и търсим на горния слой ъгъл на който цветовете на трите стени да са същите като цветовете на стените на които той лежи /на позиция на не на място/. Ако има такива завъртаме куба, така че ъгълът да застане в позиция фронтално-таван- дясно и извършваме операция III б1  или фронтално-таван-ляво и изпълняваме операция  III б2, при които става смяна на останалите три ръба както е показано на схемата.

Фиг. III б1:
Ако първоначално не намерим ъгъл цветовете на стените на които да съвпадат със световете на които ъгълът лежи извършваме операция III б1 или III б2 и продължаваме по гореописания начин.


След като и четрите ъгъла заемат позициите си, преминаваме към наместването им което и заключителната фаза от подреждането на куба.


Фиг. III б2:
В. Обръщане на ъглите на горния слой.


Държим кубът в лявата ръка и го оглеждаме. Ако има ъгли, които са на мястото си, т.е. цветът на  стените им съвпада със цветовете на съответните стени на куба, на които лежат, то тях считаме за подредени. Тези ъгли, които не са на мястото си ще обърнем чрез операции III г1 и III г2. Завъртаме кубът така, че ъгълът да застане отдясно на страната която е срещу нас. Ако фронталния цвят на ъгъла /този, който е срещу нас/ съвпада със цвета на тавана на куба извършваме операция III г1, ако не- III г2.


При извършване на операции III г долните два слоя се разбъркват /това не бива да ни смуштава/.


Фиг. III г1:
След това завъртаме само горния слой на куба, така че следващия ъгъл, който трябва да обърнем да застане на мястото на току що обърнатия /отпред отдясно/ и извършваме операции III г1 или III г2.


Фиг. III г2:
При извършване на три операции III г1 или III г2 долните два слоя на куба се възстановяват. Същото се получава и при последователни извършване на двете операции. Извършваме операции IIIг докато всички ъгли застанат на места си и цветовете на страните им съвпаднат с цветовете на куба.

С това е завършен и третия слой завъртаме го, за да съвпаднат цветовете и Рубик Кубът е нареден!